درس دینامیک و ارتعاشات

دانلود کتاب دینامیک (فارسی) تالیف مریام
اعضا گروه ………………… تمرین ۱ تمرین ۲ تمرین ۳ تمرین ۴ تمرین ۵ تمرین ۶ تمرین ۷ تمرین ۸ تمرین ۹
نعمت الله افشاری – امیرحسین زمانی سنگر عدم تحویل عدم تحویل              
محمدجواد سبزی علی آبادی – علیرضا شهاب الدین – یونس مرادی عدم تحویل عدم تحویل              
حمیدرضا غلامی- معین نظرنوکنده تحویل داده شد عدم تحویل              
محمدجواد فهیمی- علی همت پور عدم تحویل عدم تحویل              

مطلب پیشنهادی

درس ریاضی عمومی ۲/ ریاضی کاربردی

تمرین سری اول تمرین سری دوم گروه بندی درس ریاضی کاربردی اعضا گروه ……………….. تمرین۱ …

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها