مشاوره، تدریس و انجام پروژه

در صورتی که نیاز به تدریس، مشاوره و انجام پروژه های شبیه سازی مهندسی (دانشگاهی و صنعتی) با استفاده از  نرم افزار المان محدود LS-DYNA دارید، می توانید درخواست خود را با روش های زیر ارسال نمایید

ارسال درخواست با ایمیل
ahmadrahmati16 AT gmail.com

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها