کتاب آنالیز دینامیک غیرخطی به کمک نرم افزار LS-DYNA

در حال نمایش 2 نتیجه

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها