بایگانی برچسب: نرم افزار ال اس دانیا LS-DYNA

روشهای تماس Contact در نرم افزار ال اس دانیا LS-DYNA

انواع روش های تماس Contact در نرم افزار ال اس دانیا LS-DYNA

  در نرم افزار ال اس داینا LS-DYNA الگوریتم های متعددی برای تماس Contact برای اجزا مدل المان محدود و همچنین اجزای مدل SPH وجود دارد. فهرست کامل  روشهای تماس Contact در نرم افزار ال اس داینا LS-DYNA را برای مدلهای دو بعدی و سه بعدی در زیر ببینید:

توضیحات بیشتر »

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها