درس ریاضی عمومی ۲/ ریاضی کاربردی

گروه بندی درس ریاضی کاربردی
اعضا گروه ………………..
تمرین۱ تمرین۲ تمرین۳ تمرین۴ تمرین۵ تمرین۶ تمرین۷ تمرین۸ تمرین۹
امیرحسین گرزالدین- امیرعلی فاضلی خلیلی تحویل                
نیما پیری حور- حمید میرکی تحویل                
محمدامین ذاکری- امیررضا محمدکریمی تحویل                
محمدامین فارسی- مصطفی عامری تحویل                
مصطفی مقصودی- محمدرضا باقری تحویل                
سجاد رضی پور جویباری- اشکان اصلاحی عدم تحویل                
محمدرضا رضی آبادی- متین بانی تحویل                
محمدعلی غلامی- سجاد سلمانی تحویل                
متین الله بخشی- امیرمحمد پاینده- دانیال بن خوش تحویل                
کیارش غازی- محمدمهدی علی کاهی عدم تحویل                
                     
                     

درس ریاضی عمومی ۲

نام …………………
تمرین۱ تمرین۲ تمرین۳ تمرین۴ تمرین۵ تمرین۶ تمرین۷ تمرین۸ تمرین۹
محمد اسماعیل نژاد عدم تحویل                
امیرعلی اعظمی عدم تحویل                
محمدمهدی جوینی عدم تحویل                
امیررضا خزائی عدم تحویل                
علی درویشی عدم تحویل                
محمدصادق دیداری عدم تحویل                
محمدرضا رضوانیان عدم تحویل                
مهدی سویزی عدم تحویل                
ابوالفضل عجم اکرامی عدم تحویل                
ابوالفضل غلامرضائی عدم تحویل                
محمدرضا کریمی عدم تحویل                
محمدمهدی کریمی گوکه عدم تحویل                
علیرضا گودرزی عدم تحویل                
ابوالفضل مجیدی عدم تحویل                
علی منتظری عدم تحویل                
یاسین نظری عدم تحویل                
علیرضا یاسمی نیا عدم تحویل                

مطلب پیشنهادی

درس نقشه کشی با رایانه

مثالهای عملی در کلاس:

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها