درس مقاومت مصالح

نمرات نهایی درس مقاومت مصالح را اینجا مشاهده کنید

دانلود حل المسائل کتاب مقاومت مصالح جانسون

دانلود کتاب ایستایی ساختمان- مفاهیم استاتیک و مقاومت مصالح به زبان ساده

دانلود کتاب مقاومت مصالح (فارسی) تالیف جانسون
دانلود کتاب مقاومت مصالح (فارسی) تالیف جانسون
اعضا گروه…….تمرین ۱تمرین ۲تمرین ۳تمرین ۴تمرین ۵تمرین ۶میان ترم از ۴نمرهتمرین ۸تمرین ۹
امیرعلی اعظمی – ارمین قندالی – محمدفاضل مستخدمین

تحویل داده شدعدم تحویل  تحویل داده شدتحویل داده شد ۱/۲+   تحویل داده شد    تحویل داده شد اعظمی:۳
قندالی:۰٫۷۵
مستخدمین:۲٫۵
  
مجتبی حسن زاده – مسعود شریفی جمالیتحویل داده شدتحویل داده شد عدم تحویل تحویل داده شد  تحویل داده شد    تحویل داده شد حسن زاده:۳
شریفی:۲٫۵
  
مهدی سویزی- محمدمهدی کریمی عدم تحویل عدم تحویل تحویل داده شد تحویل داده شد ۱/۲+  تحویل داده شد    تحویل داده شد سویزی:۳
کریمی:۰٫۵
  
ابوالفضل غلامرضایی- محمدصادق دیداری-علی منتظری عدم تحویل عدم تحویل  تحویل داده شد تحویل داده شد  تحویل داده شد    تحویل داده شد غلامرضائی:۰٫۷۵
دیداری: ۰٫۵
منتظری:۳
  
سینا سرخوشان عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل تحویل داده شد ۱/۲+   تحویل داده شد     تحویل داده شد سرخوشان:۱  
امیررضا خزائی- محمدمهدی جوینی عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل عدم تحویل  تحویل داده شد ۱/۲+    تحویل داده شد جوینی:۰٫۷۵
خزائی:۰٫۵
  
یاسین نظریعدم تحویلعدم تحویلعدم تحویلعدم تحویلعدم تحویل   تحویل داده شدنظری:۲٫۵

مطلب پیشنهادی

درس ریاضی عمومی ۲/ ریاضی کاربردی

نمرات درس ریاضی کاربردی و ریاضی عمومی را اینجا مشاهده و سپس به صدای ضبط …

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها