درس مقاومت مصالح

دانلود کتاب مقاومت مصالح (فارسی) تالیف جانسون
دانلود کتاب مقاومت مصالح (فارسی) تالیف جانسون
اعضا گروه…….تمرین ۱تمرین ۲تمرین ۳تمرین ۴تمرین ۵تمرین ۶تمرین ۷ تمرین ۸تمرین ۹
امیرعلی اعظمی – ارمین قندالی – محمدفاضل مستخدمین

تحویل داده شدعدم تحویل       
مجتبی حسن زاده – مسعود شریفی جمالیتحویل داده شدتحویل داده شد       
علی منتظری- مهدی سویزی- محمدمهدی کریمی عدم تحویل عدم تحویل       
ابوالفضل غلامرضایی- محمدصادق دیداری عدم تحویل عدم تحویل       
سینا سرخوشان- یاسین نظری عدم تحویل عدم تحویل       
امیررضا خزائی- محمدمهدی جوینی عدم تحویل عدم تحویل       

مطلب پیشنهادی

درس ریاضی عمومی ۲/ ریاضی کاربردی

تمرین سری اول تمرین سری دوم گروه بندی درس ریاضی کاربردی اعضا گروه ……………….. تمرین۱ …

همکاری آموزشی و پژوهشی با سازمانها و شرکتها